سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه علوم پايه
گروه علوم پايه
1-50-p-1.pdf
بیوانفورماتیک دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه دانشگاه تهران 61 1381/12/13 قدیمی
3-10-p-1.pdf
هواشناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه دانشگاه تهران68 1382/04/17 قدیمی
3-1-p-1.pdf
شیمی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 241 1371/04/14 قدیمی
3-1-p-3.pdf
فیتو شیمی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 665 1386/10/22 قدیمی
3-2-p-1.pdf
فیزیک دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 254 1371/12/09 قدیمی
3-2-p-3.pdf
فیزیک ذرات دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 481 1382/02/27 قدیمی
3-2-p-4.pdf
فیزیک محاسباتی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 481 1382/02/27 قدیمی
3-2-p-9.pdf
فتونیک با گرایشهای:1- فناوری و کاربردی لیزر 2-اپتیک و مهندسی اپتیک 3-مواد فوتونیکی 4-بیو فوتونیک 5-مخابرات نوری 6-مهندسی پلاسما دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 495 1382/10/06 قدیمی
3-3-p-1.pdf
ریاضی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 131 1367/06/05 قدیمی
3-4-p-1.pdf
گیاه شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 271 1372/10/26 قدیمی
3-4-p-11.pdf
بیوفیزیک دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 389 1378/12/01 قدیمی
3-4-p-12.pdf
بیوشیمی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 389 1378/12/01 قدیمی
3-4-p-16.pdf
علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 473 1381/10/21 قدیمی
3-4-p-19.pdf
زیست شناسی- بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 716 1388/02/05 قدیمی
3-4-p-2.pdf
زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 366 1377/09/22 قدیمی
3-4-p-3.pdf
زیست شناسی - میکروبیولوژی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 279 1373/04/12 قدیمی
3-4-p-4.pdf
زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 354 1376/11/19 قدیمی
3-4-p-5.pdf
زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 354 1376/11/19 قدیمی
3-4-p-6.pdf
زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 354 1376/11/19 قدیمی
3-4-p-7.pdf
زیست شناسی - سلولی و مولکولی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 389 1378/12/01 قدیمی
3-4-p-8.pdf
زیست شناسی - ژنتیک مولکولی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 383 1378/08/09 قدیمی
3-4-p-9.pdf
علوم جانوری گرایش تکوینی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 366 1377/09/22 قدیمی
3-5-p-1.pdf
زمین شناسی در 8 رشته(آب شناسی،پترولوژی،تکتونیک،زمین شناسی اقتصادی،زمین شناسی مهندسی،زمین شناسی نفت،سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ،فسیل شناسی وچینه شناسی) دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 255 1372/01/22 قدیمی
3-6-p-1.pdf
آمار دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 164 1368/06/19 منسوخ شده
3-6-p-2.pdf
باز کردن منو
آمار حیاتی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 94 1370/06/30 قدیمی
3-9-p-2.pdf
باز کردن منو
ژئوفیزیک 5گرایش 1-الکترومغناطیس 2-زمین 3-کرانی سنجی 4-لرزه شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 381 1378/07/11 قدیمی
آمار.pdf
باز کردن منو
آمار دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 780 1390/02/10 بازنگری شده
آموزش ریاضی دکتری.pdf
آموزش ریاضی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 858 1393/11/18 مصوب جدید
دكتري تخصصي مهندسي پلاسما.pdf
مهندسی پلاسما دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 828 1392/02/08 مصوب جدید
دکتری بیم سنجی.pdf
بیم سنجی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 858 1393/11/18 مصوب جدید
زمین شناسی زیست محیطی.pdf
باز کردن منو
زمین شناسی زیست محیطی دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 850 1391/06/26 مصوب جدید
زمین شناسی نفت.pdf
باز کردن منو
زمین شناسی نفت دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 839 1392/05/13 بازنگری شده
شيمي پليمر.pdf
شیمی-شیمی پلیمر دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 841 1392/06/03 مصوب جدید
علوم کامپیوتر 5گرایش.pdf
علوم کامپیوتر دکتری تخصصیphd گروه علوم پايه 810 1391/08/21 مصوب جدید
كارشناسی زمین شناسی.pdf
باز کردن منو
زمین شناسی کاردانی پیوسته گروه علوم پايه 772 1389/07/17 مصوب جدید
3-1-d-1.pdf
شیمی - پدافندهای جنگ شیمیایی میکروبی و هسته ای کاردانی نا پیوسته گروه علوم پايه 87 1366/03/30 قدیمی
3-1-d-2.pdf
شیمی آزمایشگاهی کاردانی نا پیوسته گروه علوم پايه 94 1368/11/01 قدیمی
3-3-d-1.pdf
باز کردن منو
آموزش ریاضی (تربیت معلم) کاردانی نا پیوسته گروه علوم پايه 329 1375/08/27 قدیمی
3-4-d-1.pdf
باز کردن منو
آموزش علوم تجربی کاردانی نا پیوسته گروه علوم پايه 312 1374/11/08 قدیمی
3-6-d-1.pdf
آمار کاردانی نا پیوسته گروه علوم پايه 255 1372/01/22 قدیمی
3-10-m-1.pdf
باز کردن منو
هواشناسی در 2شاخه  هواشناسی دینامیکی و هواشناسی سینوپتیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 132 1367/06/12 قدیمی
3-1-m-1.pdf
باز کردن منو
شیمی گرایش های آلی-معدنی-تجزیه-فیزیک و کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 167 1368/07/09 قدیمی
3-1-m-10.pdf
شیمی دارویی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 780 1390/02/10 مصوب جدید
3-1-m-2.pdf
آموزش شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 550 1384/04/04 قدیمی
3-1-m-3.pdf
فیتو شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي 1378/09/24 قدیمی
3-1-m-7.pdf
شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 707 1387/11/12 قدیمی
3-1-m-9.pdf
شیمی (با رویکرد تخصصی شیمی مواد پر انرژی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 703 1387/10/07 قدیمی
3-2-m-1.pdf
فیزیک در 6 شاخه( حالت جامد - اتمی و مولکولی بنیای - نظریه میدانها - نجومی - بنیادی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 290 1373/10/11 قدیمی
3-2-m-2.pdf
فوتونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 414 1380/11/28 قدیمی
3-2-m-3.pdf
مهندسی پلاسما کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 519 1383/05/31 قدیمی
3-2-m-4.pdf
آموزش فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه  تربیت معلم556 1384/05/22 قدیمی
3-3-m-1.pdf
ریاضی در 3 شاخه آنالیز-جبر -هندسه و توپولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 57 1365/07/12 قدیمی
3-3-m-2.pdf
ریاضی کاربردی در 3شاخه آنالیز عددی-تحقیق در عملیات -ریاضی فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 126 1367/03/28 قدیمی
3-3-m-3.pdf
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 383 1378/08/09 منسوخ شده
3-3-m-4.pdf
ریاضی – ریاضیات مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 665 1386/10/22 قدیمی
3-4-m-1.pdf
زیست شناسی در 7رشته:1علوم گیاهی ( زیست شناسی تکوینی-سیستماتیک اکولوژی-فیزیولوژی گیاهی) 2علوم جانوری( زیست شناسی سلولی تکوینی-بیوسیستماتیک جانوری-فیزیولوژی جانوری) 3 علوم سلولی وملکولی 4میکروبیولوژی 5 بیوشیمی( بیوشیمی-بیوشیمی گیاهی) 6 بیوفیزیک 7 ژنتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 333 1375/10/23 قدیمی
3-4-m-2.pdf
علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 589 1385/04/31 قدیمی
3-4-m-3.pdf
علوم محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 473 1381/10/21 قدیمی
3-4-m-4.pdf

تحویل گرفته شده توسط: progadmin3-4-m-4.pdf

تحویل گرفته شده توسط: progadmin
زیست دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 336-414 1380/10/23 قدیمی
3-5-m-1.pdf
زمین شناسی - علوم زمین در 8 رشته(آب شناسی،پترولوژی،تکتونیک،زمین شناسی اقتصادی،زمین شناسی مهندسی،زمین شناسی نفت،سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی ،فسیل شناسی وچینه شناسی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 255 1372/01/22 منسوخ شده
3-5-m-2.pdf
زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 414 1380/11/28 منسوخ شده
3-5-m-3.pdf
اقلیم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 163 1368/04/25 قدیمی
3-5-m-5.pdf
سنجش از دور زمین شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 707 1387/11/12 قدیمی
3-6-m-1.pdf
آماراجتماعی و اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 261 1372/04/27 قدیمی
3-6-m-2.pdf
آمار بیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 261 1372/04/27 منسوخ شده
3-6-m-3.pdf
آمار ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 310 1374/10/10 قدیمی
3-7-m-1.pdf
علوم زیستی بیولوژیک علوم  دریایی و اقیانوسی - بیولوژی ماهیان دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 195 1369/02/23 قدیمی
3-8-m-1.pdf
باز کردن منو
علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 354 1376/11/19 قدیمی
3-9-m-1.pdf
ژئوفیزیک 5گرایش:لرزه شناسی-زلزله شناسی-مغناطیس سنجی-کرانیسنجی-الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 117 1366/12/22 قدیمی
8-1-m-2.pdf
محاسبات نرم- ساختارهای جبر منطقی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 716 1388/02/05 مصوب جدید
آماربیمه.pdf
باز کردن منو
آمار بیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 310 1374/10/10 منسوخ شده
آموزش ریاضی.pdf
باز کردن منو
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 383-9/8/1378 1393/06/02 بازنگری شده
بيوسيستماتيك واكولوژي ميكروبي.pdf
باز کردن منو
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی 3گرایش باکتری ها-آرکیها-قارچ ها کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 846 1392/07/07 مصوب جدید
بیم سنجی.pdf
باز کردن منو
بیم سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 310-10/10/1374 1393/10/21 بازنگری شده
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی.pdf
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 841 1392/06/03 بازنگری شده
زمين شناسي نفت -بازنگري شده.pdf
زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 841 1392/06/03 بازنگری شده
زمین ساخت-تکتونیک.pdf
زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 805 1391/06/26 بازنگری شده
علوم تصميم و مهندسي دانش.pdf
علوم تصمیم و مهندسی دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 731 1388/06/07 قدیمی
علوم وفناوری میکربی 3گرایش.pdf
علوم وفناوری میکربی 3گرایش : تولید فرآوری های زیستی-تولید کنترل کیفی میکربی-کاربردهای زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 846 1392/07/07 مصوب جدید
كارشناسي ارشد- زمين شناسي زيست محيطي.pdf
زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 751 1388/12/22 بازنگری شده
كارشناسي ارشد- شيمي كاتاليست.pdf
شیمی کاتالیست کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 811 1391/08/28 مصوب جدید
كارشناسي ارشد-آموزش زيست شناسي.pdf
آموزش زیست شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 846 1392/07/07 مصوب جدید
كارشناسي ارشد-چينه نگاري وديرينه شناسي-بازنگري شده.pdf
باز کردن منو
چینه نگاری ودیرینه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 834 1392/03/26 بازنگری شده
كارشناسي ارشد-فيزيك اتمسفر.pdf
باز کردن منو
فیزیک اتمسفر کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 814 1391/09/26 مصوب جدید
كارشناسي ارشد-فيزيك گرايش لايه هاي نازك.pdf
فیزیک گرایش لایه های نازک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پايه 828 1392/02/08 قدیمی
3-1-b-1.pdf
شیمی 3گرایش  دبیری - محض - کاربردی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 284 1373/07/17 قدیمی
3-1-b-2.pdf
شیمی گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 649 1386/07/07 قدیمی
3-1-b-3.pdf
شیمی گرایش آفت کش ها کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 716 1388/02/05 قدیمی
3-1-b-4.pdf
شیمی – گرایش محیط زیست کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 707 1387/11/12 قدیمی
3-1-b-5.pdf
شیمی - گرایش شیمی دارویی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 772 1389/07/17 قدیمی
3-2-b-1.pdf
فیزیک حالت جامد -نظری -هسته ای -اتمی- دبیری فیزیک- هواشناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 244 1371/12/09 قدیمی
3-2-b-2.pdf
فیزیک کاربردی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 132 1367/06/12 قدیمی
3-2-b-4.pdf
فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 748 1388/11/17 بازنگری شده
3-3-b-1.pdf
ریاضی محض - کاربردی - دبیری کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 255 1372/01/22 قدیمی
3-3-b-3.pdf
علوم ریاضی رشته های:1- ریاضیات و کاربردها 2- آمار و کاربردها 3- علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 719 1388/02/26 مصوب جدید
3-4-b-3.pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 606 1385/09/11 قدیمی
3-5-b-1.pdf
زمین شناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 280 1373/04/26 قدیمی
3-5-b-2.pdf
زمین شناسی کاربردی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 414 1380/11/28 قدیمی
3-6-b-1.pdf
آمار کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 397 1379/04/19 منسوخ شده
3-6-b-3.pdf
آمار و سنجش آموزشی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 721 1388/03/31 قدیمی
3-8-b-1.pdf
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 354 1376/11/19 قدیمی
Course_IMG_2146.pdf
باز کردن منو
زیست شناسی 2 رشته زیست شناسی -زیست شناسی سلولی و ملکولی کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 279 1373/04/12 قدیمی
Course_IMG_94.pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی -زیست فناوری( بیوتکنولوژی) کارشناسی پیوسته گروه علوم پايه 606 1385/09/11 قدیمی

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2673969 نفر   - 482810 ip   بازديد امروز : 1161 نفر   - 343 ip   بازديد ديروز : 1821 نفر   - 250 ip   آنلاين : 13 نفر