دوشنبه 2 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
آيين نامه ارزشيابى مدارك تحصيلى مدارس كشورهاى خارجى

دراجراى مفادبند 10از ماده 6 لايحه قانونى شوراى عالى آموزش وپرورش ،رسيدگى وارزشيابى مدارك تحصيلى صادره از مدارس كشورهاى خارجى تاسطح ديپلم متوسطه و دوره   پيش دانشگاهى برابر اين آيين نامه خواهدبود.

 ماده1-مدرك تحصيلى دانش آموزانى برابراين آيين نامه ارزشيابى مى‏شود كه در مدارس  خارجى (داخل ياخارج از كشور)تحصيل كرده باشند وجهت تعيين ارزش تحصیلات  خويش ياادامه تحصيل درمدارس ايرانى متقاضى ارزشيابى از مدارك تحصیلی خود باشند.

 ماده 2- در ارزشيابى از مدارك تحصيلى خارجى جهت ادامه تحصيل،تطبيق سن متقاضى وسوابق تحصيلى وى باشرايط وضوابط حاكم بر آموزش وپرورش جمهورى اسلامى ايران الزامى است لذا:

 1- حداقل سن متقاضى براى ورود به پايه اول ابتدايى 6 سال تمام مى‏باشد وبراى پايه‏هاى بعدى به ازاء هر پايه يك سال به سن اواضافه مى‏گردد.

 2- حداقل سنوات تحصيلى براى قرار گرفتن درپايه دوم ابتدايى يك سال تحصيلى مى‏باشد وبراى ورود به پايه‏هاى بعدى ،به ازاء هرپايه يكسال سابقه تحصيلى به سنوات تحصيل اواضافه مى‏گردد.

 تبصره 1- مبناى محاسبه سن وسنوات تحصيلى اول مهرهرسال مى‏باشد.

 تبصره 2- سنوات تحصيلى كمتر از 6ماه حذف و بيشتر از 6 ماه يك سال محسوب مى‏شود.

 تبصره 3-چنانچه دانش آموزقبلاًدرنظامى تحصيل كرده باشدكه شروع تحصيل رسمی از 5/5 سالگی مجاز بوده، شرط حداقل سن برای ورود همان 5/5 سال خواهد بود.

ماده 3- متقاضى‏مى‏تواندباتقاضاى كتبى‏ولى وياسرپرست خودبارعايت شرايط سنى‏لازم‏درهرپايه  تحصيلى پايين تر از پايه استحقاقى خويش قرار گيرد ولى ارتقاء اوبه پايه بالاتر از شرايط  استحقاقى مجازنمى‏باشد.

ماده 4- واحدكارشناسى اداره كل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشورپايه تحصیلی متقاضیانی راكه قصدادامه تحصيل درمدارس ايرانى را دارند، برابر اين آيين نامه ودستورالعمل اجرايى مربوط مشخص وجهت اجراء ابلاغ مى‏كند.

  ماده 5-افرادى كه باارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى خوددردوره متوسطه قرار می گیرند، مى‏تواننددررشته‏اى كه كميسيون ارزشيابى تحصيلات خارجى تعيين مى‏كندادامه تحصيل دهند.

تبصره – انتخاب رشته در شاخه نظری توسط متقاضی و با راهنمای مشاور مدرسه انجام می گیرد.

ماده 6- درصورتى كه متقاضى به تشخيص كميسيون ارزشيابى تحصيلات خارجى ،شرايط لازم براى اخذ گواهى نامه پايان تحصيلات يكى از دوره‏هاى تحصيلى را داشته باشد ،گواهينامه  برابر نمونه‏هاى پيوست صادر مى‏شود.

 ماده 7- مدارك تحصيلى خارجى به شرطى قابل ارزشيابى است كه صحت صدور وتعلق آنهابه‏فردمتقاضى به تأييد نمايندگى جمهورى اسلامى ايران درخارج ازكشور وياوزارت  امورخارجه كشور جمهورى اسلامى رسيده باشد.

ماده 8- آراء كميسيون ارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى از حيث ثبت نام وادامه تحصيل وامتحانات داخلى درهر موقع از سال تحصيلى قابل اجرا است ومحدوديت زمانى آيين  نامه هاى جارى دراين زمينه مانع اجراى آن نمى‏شود.

 ماده 9- دستورالعمل اجرايى اين آيين نامه توسط دبيرخانه شوراى عالى آموزش وپرورش تهيه وپس از تأييدوزيرآموزش وپرورش ابلاغ خواهدشد.

 موضوع:آيين نامه ارزشيابى مدارك تحصيلى مدارس كشورهاى خارجى مشتمل‏بر9 ماده و 3 تبصره به انضمام چهار برگ فرم گواهى نامه  ضميمه دريكصدوچهل وسومين جلسه  كميسيون معين شوراى عالى آموزش وپرورش مورخ12/9/1376 به تصويب رسيد.صحيح است ،به مورد اجراء گذاشته شود.

 


 

 

جمهورى اسلامى ايران

وزارت آموزش وپرورش

اطلبواالعلم‏من المهدالى اللحد«پبامبراكرم (ص)»

«زگهوارتاگوردانش بجوى»

 

 

گواهينامه پايان تحصيلات دوره‏پنج ساله ابتدايى

 

به‏استنادمفادآئين‏نامه ارزشيابى تحصيلات خارجى مصوب شوراى عالى آموزش‏وپرورش  و برابر رأى صادره درجلسه مورخ........................كميسيون ارزشيابى تحصيلات خارجى شوراى عالى آموزش وپرورش نظربه اينكه :

خواهر/برادر.....................................................فرزند........................................داراى شناسنامه شماره.......................................... صادره‏از....................متولّدسال.............................. محل‏تولّد ...................................تحصيلات خود را درشهر ........................... كشور.................................................گذرانده و ارزش تحصيلات وی معادل گواهينامه پايان تحصيلات دوره پنج ساله ابتدايى شناخته شده است،اين گواهى نامه به وى اعطاء مى‏شود .

شماره ثبت ..............................تاريخ ثبت ...........................

 

 

كارشناس مسئول ارزشيابى تحصيلات خارجى   مديركل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشور

نام ونام خانوادگى ........          نام ونام خانوادگى...............

امضاءومُهر           امضاءومُهر

 

 

جمهورى اسلامى ايران

وزارت آموزش وپرورش

اطلبواالعلم‏من المهدالى اللحد«پبامبراكرم (ص)»

«زگهوارتاگوردانش بجوى»

 

گواهینامه پایان تحصیلات دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی

 

به‏استنادمفادآئين‏نامه ارزشيابى تحصيلات خارجى مصوب شوراى عالى آموزش‏وپرورش  و برابر رأى صادره درجلسه مورخ........................كميسيون ارزشيابى تحصيلات خارجى شوراى عالى آموزش وپرورش نظربه اينكه :

خواهر/برادر.....................................................فرزند........................................داراى شناسنامه شماره..........................................

صادره‏از....................متولّدسال.............................. محل‏تولّد ...................................تحصيلات خود را درشهر ...........................

كشور.................................................گذرانده و ارزش تحصيلات وی معادل گواهينامه پايان تحصيلات دوره  سه ساله راهنمایی شناخته شده است،اين گواهى نامه به وى اعطاء مى‏شود .

شماره ثبت ..............................تاريخ ثبت ...........................

 

 

كارشناس مسئول ارزشيابى تحصيلات خارجى   مديركل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشور

نام ونام خانوادگى ........          نام ونام خانوادگى...............

امضاءومُهر           امضاءومُهر

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2640735 نفر   - 474420 ip   بازديد امروز : 385 نفر   - 216 ip   بازديد ديروز : 947 نفر   - 264 ip   آنلاين : 7 نفر