سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانه‌ها)

مصوبه هشتصد و بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 2/6/1389

 

 

نظر به اهميت و نقش منابع آموزشي و تربيتي در فرايند يادگيري مؤثر و پايدار دانش‌آموزان و با عنايت به ضرورت ايجاد سامانه‌ي مديريتي کارآمد در وزارت آموزش وپرورش و استفاده بهينه از فرصت‌ها و امكانات بخش دولتي و غير دولتي در توليد و عرضه منابع مذكور مبتني بر اهداف برنامه‌هاي درسي و تربيتي، شوراي عالي آموزش و پرورش آيين نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي(مواد و رسانه ها) را به شرح زير تصويب نمود.

 

ماده1- تعاریف

 

1- ساماندهي: مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي نظام‌مند و سازمان‌يافته است كه به هدايت، حمايت و پشتيباني از ناشران، نويسندگان و توليدكنندگان در توليد، انتشار و توزيع مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي استاندارد، مبتني بر اهداف برنامه‌هاي درسي و قوانين مصوب آموزش و پرورش منجر مي‌شود.

 

2- مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي: عبارت است ازتمام ابزار ها و وسايل ارتباطي كه براي تحقق اهداف برنامه ها ی آموزشی و تربیتی و پيشرفت تحصيلي متربيان ابداع شده است يا به كار گرفته مي شوند و كاربرد آنها مي تواند فرآيند ياد دهي- يادگيري را موثرتر و پايدارتر و تحقق يادگيري معنا دار را آسان تر سازد. مواد و رسانه ها از قبیل: بسته آموزشي،نرم‌افزار‌هاي آموزشي، فيلم آموزشي، شبكه‌ هاي آموزشي (اينترانت داخلي)، رسانه‌هاي الكترونيكي، چندرسانه‌اي (مولتي مديا)، دستگاه‌ها، اجسام و اشياء مختلف، كتاب درسي، كتاب كار، كتاب راهنماي معلم، مجلات، كتاب ها و نظایر آن.

 

ماده‌ 2- اهداف

 

1- سياست‌گذاري، استاندارد سازي و هدايت توليد مواد و ‌رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي مرتبط با اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

 

2- ساماندهي، مديريت و هدایت فرآيند توليد، توزيع منابع آموزشي و تربيتي به منظور استفاده در مدارس و مراکز آموزشی و جلوگیری از توزیع منابع غیر استاندارد در مدارس و مراکزآموزشی

 

3- استفاده‌ي بهينه از فرصت ها و ظرفيت‌هاي بخش های دولتي و غيردولتي در توليد و توزيع مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي استاندارد

 

4- تسهيل، توسعه‌ و تعميق آموزش و ايجاد تنوع در مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي

 

5- افزايش اثرات مطلوب استفاده از مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي استاندارد بر جريان ياددهي‌ـ يادگيري

 

6- حمایت از تولید مواد و رسانه های آموزشی استاندارد بخش غیر دولتی

 

ماده‌ 3- اصول ومباني

 

اصول و مباني حاكم بر توليد و ارزشيابي مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي به شرح زير است:

 

1- هماهنگي و همسويي با فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي و هدف‌هاي برنامه‌هاي درسي و تربيتي مصوب

 

2- گسترش و توسعه‌ي عدالت آموزشي و توجه به تفاوت‌هاي فردي

 

3- توسعه و تنوع‌بخشي به توليد منابع آموزشي و تربيتي ( مواد و رسانه ها) با رعايت استانداردها

 

4- توجه به زبان فارسي معيار در محتواي نوشتاري و گفتاري مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي

 

5- هدايت، تشويق و حمايت از بخش غير دولتي در توليد منابع آموزشي و تربيتي استاندارد

 

6- توجه به تنوع فرهنگي، اجتماعي و اقليمي با رعايت اصول و مباني نظام معيار اسلامي

 

7- اثربخشي و كارآيي و صرفه اقتصادي منابع با تاكيد بر اولويت توليدات داخلي و بومي

 

ماده‌ 4- معيار‌ها و استانداردهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي

 

معيارها واستانداردهاي توليد و ارزشيابي مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي به دو گروه عمومي و اختصاصي طبقه بندي مي شوند.

 

الف) معيار ها و استانداردهاي عمومي

 

اين گروه از معيار ها ناظر بر ويژگي ها و خصوصيات عمومي منابع آموزشي و تربيتي است. تبيين و تعريف اين استانداردها بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است.

 

جذابيت شكلي و ظاهري

خلاقيت و نوآوري

رعايت قواعد زبان و خط فارسي

رعايت اصول بهداشتي و ايمني

سهولت بكارگيري

صحت و دقت علمي

تناسب محتوا و روش‌هاي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي

رعايت و ترويج ارزش‌هاي ديني ، فرهنگي واجتماعي جامعه اسلامي- ايراني

متناسب با ويژگي ها و نياز ها ي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد

به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان

سادگي و رواني محتوا

سازماندهي مناسب محتوا

توجه به متون علمي تمدن اسلامي- ايراني

ب: معيار‌ها و استانداردهاي اختصاصي:

 

معيار‌ها و استانداردهاي اختصاصي توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و مبتني بر برنامه‌هاي درسي مصوب با همكاري‌ معاونت ها و سازمان‌هاي ذي ربط تدوين و پس از تصويب شوراي هماهنگي علمي سازمان مذكور ابلاغ خواهد شد.

 

تبصره1- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي موظف است معيار‌هاي ارزشيابي و اعتبار سنجي منابع آموزشي و تربيتي (عمومي و اختصاصي) را تدوين كند و از طريق مقتضي به اطلاع عموم برساند.

 

ماده‌ 5- راهكارهاي اجرايي

 

وزارت آموزش و پرورش موظف است توليد و عرضه ي مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي استاندارد را با توجه به راهكارهاي زير مورد ارزيابي، هدايت، تشويق و حمايت قرار دهد:

 

1- طراحي و ايجاد سامانه‌ي مديريتي و هدایتی مناسب براي ارزيابي توليد ، استاندارد سازي ، حمايت و استفاده از مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي

 

2- اعطاي نشان استاندارد به مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي معتبر

 

3- حمايت از توليد مواد و رسانه‌هاي آموزشي وتربيتي استاندارد به انحاي گوناگون، از جمله:

 

- تهيه‌ي فهرستگان توصيفي مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي استاندارد و معرفي آن‌ها بويژه در كتاب‌هاي درسي، مجلات رشد و سايت‌هاي آموزشي به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها

 

- برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاه‌هاي مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي

 

- طراحي و تمهيد ساز و كار مناسب براي بكارگيري ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در ارزشيابي منابع آموزشي و تربيتي

 

4- برقراري ارتباط منسجم ميان وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي دولتي و غير دولتي ذي‌ربط در حوزه‌ي كتاب و ساير مواد و رسانه‌هاي آموزشي و تربيتي به منظور تحقق اهداف مذكور

 

5- صدور مجوز اطلاع رساني و تبليغ منابع آموزشي و تربيتي استاندارد

 

ماده 6- خريد، عرضه و‌تبليغ هرگونه منبع آموزشي‌و تربيتي‌در واحدهاي‌آموزشي،‌صرفاً از منابع‌استاندارد‌مجاز خواهد بود.

 

تبصره- رعايت ضوابط اين ماده الزامي است و با متخلف برابر ضوابط قانوني برخورد خواهد شد.

 

ماده‌ 7- مشاركت و همكاري معاونت‌ها، سازمان‌هاي وابسته به آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌هاي فرهنگي و آموزشي كشور در اجراي اين مصوبه الزامي است.

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2674006 نفر   - 482811 ip   بازديد امروز : 1169 نفر   - 343 ip   بازديد ديروز : 1821 نفر   - 250 ip   آنلاين : 9 نفر